EXTRAESCOLARS CURS 24-25

proposta extraescolars infantil curs 24-25

proposta extraescolars primària curs 24-25

Les activitats extraescolars comencen el primer dia laborable d’octubre i acaben el darrer dia laborable de maig. Si necessitau que els vostres infants quedin després de menjador els mesos de setembre i juny, els heu d’inscriure al servei de ludoteca .
Per a les activitats que tenen un nombre màxim de participants les places es donaran per estricte ordre de reserva ( la reserva només es considera confirmada una vegada emplenat el full d’inscripció i fet el pagament de matrícula ) . Per a les activitats de dues hores setmanals tindran preferència les inscripcions als dos dies sobre les inscripcions de només un dia per setmana.
Les extraescolars que no arribin a un nombre mínim d’inscripcions no es duran a terme. La data màxima per fer inscripció és dia 23 de setembre .

ASSEGURANÇA ACCIDENTS PELS PARTICIPANTS A LES EXTRAESCOLARS DE L’AFA:  Tots els nins/es inscrits a les nostres extraescolars disposaran                        d’ assegurança d’ accidents 

Inscripcions 

La data per a la inscripció a les activitats extraescolars començarà a principis de juliol, heu d’omplir els fulls d’inscripció que trobareu a la nostra web i pagar la matrícula , abans de dia 23 de setembre.

A les extraescolars que tinguin un nombre màxim de places , aquestes es reservaran per estricte ordre de pagament de matrícula. En el cas d’activitats de dos dies, tindran preferència els alumnes inscrits pels dos dies abans dels que triïn fer només un dia per setmana.  No totes les activitats permeten incorporacions tardanes, o modalitats d’un dia, per motius de grup, organització, o afectació del ritme d’aprenentatge. 

L’AFA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi un nombre mínim de participants. 

Una vegada acabat el termini d’inscripcions i començades les extraescolars, si voleu plaça ens heu d’enviar whatsapp o correu electrònic i us comunicarem si hi ha disponibilitat.

FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS INFANTIL

FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA

Pagament 

El preu de la matrícula és per alumne i activitat .

El pagament de les activitats extraescolars s’ha de realitzar de l’1 al 5 de cada mes. Es podrà fer el pagament a l’AFA en l’horari d’atenció a les famílies o preferentment per transferència al compte de l’AFA: No es podran donar d’alta a les activitats del nou curs les famílies que tinguin quotes pendents del curs passat, fins que aquestes no siguin abonades. 

CAIXABANK ES81 2100 8113 5113 0011 6530

PREUS EXTRAESCOLARS INFANTIL CURS 24-25

PREUS EXTRAESCOLARS PRIMÀRIA CURS 24-25

Desenvolupament 

Els grups estaran formats per un mínim alumnes que facin possible el desenvolupament de l’activitat. Els alumnes podran passar a modalitat d’un dia, sempre que no hi hagi llista d’espera per entrar a l’activitat, i amb l’aprovació del monitor, per tal de mantenir el desenvolupament normal de l’activitat. 

El comportament dels infants ha de ser adequat. En cas d’un comportament inadequat, s’avisarà a les famílies a fi de posar solucions, i evitar problemes futurs. Els avisos es faran per correu electrònic per part de l’AFA o persona/entitat que desenvolupa l’extraescolar. Es permetran fins a dos avisos. En cas de continuar el comportament inadequat, al tercer avis es comunicarà a la família que l’infant no pot continuar a l’extraescolar. Una baixa per mal comportament implica la pèrdua de la quota del mes complet en el qual es produeix la baixa.

Entrades i sortides 

Els alumnes han de ser lliurats i recollits al punt indicat pels monitors de cada activitat, sempre dins el centre. En cas de retard a l’arribada, els pares i/o tutors són responsables de lliurar l’alumne directament al monitor de l’activitat. En cas de retard a la recollida, l’alumne quedarà al centre i s’haurà d’abonar el preu de l’hora d’aula d’estudi. Per delegar la recollida en una altra persona, hauran d’omplir l’espai reservat a la fitxa d’inscripció a les activitats, posant el nom i el DNI de les persones autoritzades. És molt important recordar que per seguretat, no s’entregarà cap infant d’educació infantil o primer cicle de primària, a persones no autoritzades, per cap concepte. 

Per als/es alumnes de primària que poden sortir del centre  cap a casa tots/es sols/es , haureu de firmar el consentiment pertinent. 

Els/es alumnes que queden a menjador seran recollits pel nostre personal i acompanyats a les aules de les extraescolars. Els/es que no queden a menjador han de ser al  centre a les 15.25h ,abans del tancament de portes.

La recollida a Infantil es fa a la barrera petita blanca, carrer Martí Serra.

La recollida a Primària es fa a la barrera negra, porta d’entrada al pati, menys els alumnes de Vòlei i Dance Fusion que es recullen a la porta del poliesportiu.

Els/es alumnes de Futbol hauran de ser recollits al centre per acompanyar-los al camp de futbol per part de les famílies i els haureu de recollir en acabar l’activitat en el mateix camp de futbol .

Els primers dies us demanem paciència, el lliurament pot ser lent, ja que no coneixem bé a moltes famílies i hem d’assegurar-nos que els nens se’n van amb persones autoritzades.

L’horari de recollida és a les 15.30 i a les 16.30, només s’obrirà la porta fora d’aquest horari en cas excepcionals que tingueu cita amb el metge o similars. Us preguem que respecteu els horaris.

Absències 

Les famílies han de comunicar als coordinadors les faltes d’assistència dels alumnes, a fi de poder garantir la seva seguretat. 

Els infants que per causes justificades comuniquin, amb antelació d’un mínim d’una setmana, la no assistència a una activitat durant un període d’un mes seguit a l’any, no hauran d’abonar la quota del mes que no assisteixin. 

Baixes 

La baixa voluntària d’una activitat s’haurà de comunicar a l’AFA a la  coordinadora d’activitats, abans de la darrera setmana del mes anterior a la baixa.